Zmiany wprowadza ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. poz. 624).

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Rozwiązanie to, podobnie jak zasada, iż rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, zaś w rewirze może działać więcej niż jeden komornik, służy wzmocnieniu prawa wyboru przez wierzyciela komornika oraz wprowadza konkurencję między komornikami. Komornik wybrany przez wierzyciela nie może odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli byłyby prowadzone w obszarze właściwości sądu apelacyjnego obejmującego jego rewir (art. 8 ust. 7 ustawy). Ograniczenie tego prawa wskazuje jednak art. 8 ust. 8 ustawy, który nakazuje odmowę wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego zadań, jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy.

Dowiedz się więcej z książki
Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Powyższe rozwiązanie spowodowało koncentrację spraw egzekucyjnych w większych kancelariach komorniczych, co negatywnie odbiło się na skuteczności egzekucji.

Zgodnie z ustawą zmieniającą komornik wybrany przez wierzyciela będzie miał obowiązek odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, również w przypadku gdy wpłynęło do niego w danym roku ponad 5 tys. spraw i jednocześnie w poprzednim roku załatwił skutecznie mniej niż 35 proc. egzekucji albo gdy wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 tys. W zakresie liczby 10 tys. nowych spraw w danym roku - omawiane zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r.