Wprowadzenie takiej zmiany było konieczne w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 26 listopada 2013 r. (sygn. akt SK 33/12), w którym TK orzekł, że art. 426 § 2 k.p.k. (w brzmieniu obowiązującym do 22 marca 2011 r.) jest niezgodny z Konstytucją w takim zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy.
Czytaj: Wyrok TK ws. możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach procesu karnego opublikowany>>>

Zdaniem Trybunału nie ma żadnych powodów, dla których prawa majątkowe adwokata udzielającego pomocy prawnej z urzędu, miałyby zostać wyłączone z zakresu ochrony gwarantowanej przez art. 64 ust. 2 Konstytucji, a przez to konsekwentnie - z konstytucyjnych środków ochrony wolności i praw jednostki. Pozbawienie pełnomocnika możliwości wniesienia zażalenia na wydane przez sąd odwoławczy postanowienie dotyczące kosztów TK uznał za niezamierzone pominięcie legislacyjne, którego źródłem jest traktowanie sądu sprawującego kontrolę nad postępowaniem przygotowawczym każdorazowo jako sądu odwoławczego, nawet jeśli sąd ten rozstrzyga jakieś kwestie po raz pierwszy.

Ponieważ mimo licznych nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, jakie miały miejsce od 22 marca 2011 r., problem nadal pozostawał aktualny, konieczne było wprowadzenie stosownej zmiany, umożliwiającej zaskarżenie takiego postanowienia do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego.

Zmiana ta będzie miała zastosowanie także w procedurze wykroczeniowej oraz w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, dzięki nakazowi odpowiedniego stosowania w tych postępowaniach art. 426 bądź ogólnie - przepisów k.p.k.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 września 2015 r.

LEX Navigator Postępowanie Karne>>>