Podatnik będący stowarzyszeniem, którego głównym celem działalności gospodarczej jest przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, jako że nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia lub wychowania – nie może korzystać w zakresie przedmiotowej usługi ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.
Usługa przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dozór/eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci spełnia jednakże definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Osoby zajmujące się dozorem oraz eksploatacją urządzeń i sieci energetycznych obowiązane są bowiem posiadać kwalifikacje w tej dziedzinie, potwierdzone świadectwem wydanym przez odpowiednią komisję kwalifikacyjną. Zasady organizowania i przeprowadzania szkoleń zostały ściśle uregulowane w przepisach ustawy – Prawo energetyczne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Oznacza to, że spełniona jest też druga przesłanka umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku, tzn. ww. egzaminy prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
Mając to na uwadze, organ podatkowy stwierdził, że od dnia 1 stycznia 2011 r. usługa polegająca na przeprowadzaniu egzaminów kwalifikacyjnych dozór/eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy.
(ILPP2/443-432/11-5/SJ)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line