Ważne ponadto, by ich pobyt w naszym kraju był:
- nieprzerwany co najmniej od 20 grudnia 2007 roku,
- nieprzerwany co najmniej od 1 stycznia 2010 roku, którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu
- wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.
Zalegalizowanie pobytu odbywa się w formie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, które jest udzielane na 2 lata. W tym czasie cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce. Postępowania w tych sprawach prowadzą wojewodowie oraz Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Wniosek o zalegalizowanie pobytu cudzoziemcy można składać do 2 lipca 2012 roku, do wojewody właściwego ze względu na miejsce ich pobytu. Wnioski te są przyjmowane przez pracowników wydziałów lub oddziałów do spraw cudzoziemców urzędów wojewódzkich.
Cudzoziemiec nie uzyska zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji m.in. gdy: jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i zostały wpisane przez inne państwo obszaru Schengen; w postępowaniu w sprawie udzielenia tego zezwolenia został złożony wniosek lub zostały przedstawione dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje; wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla ułatwienia MSW na swojej stronie internetowej (www.msw.gov.pl) opublikowało poradnik informacyjny dotyczący abolicji. Informacje zostały przetłumaczone na cztery języki: angielski, rosyjski, wietnamski i ukraiński. Dzięki nim cudzoziemcy mogą dowiedzieć się na temat możliwości zalegalizowania swojego pobytu w Polsce.
W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców działa telefon informacyjny, pod którym można uzyskać informacje na temat abolicji dla cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Telefon (22) 601-75-25 czynny jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godziny 8.15 do 16.15. W środy od godziny 15.00 do 20.00. Informacje udzielane są w językach: polskim, angielskim, rosyjskim, wietnamskim.
Ponadto urzędy wojewódzkie na terenie całego kraju udzielają telefonicznie informacji na temat abolicji. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają wydziały spraw obywatelskich i cudzoziemców.