Zgodnie z wynikami specjalnego badania Eurobarometru „Europeans and Nuclear Safety” („Bezpieczeństwo jądrowe zdaniem Europejczyków”), większość ogółu europejskich obywateli (82%) uważa, że kwestia gospodarowania odpadami jądrowymi powinna zostać uregulowana na poziomie UE. Pogląd ten wyrażany jest nadzwyczaj konsekwentnie w całej Unii Europejskiej. Niemal jednomyślną zgodę w tej kwestii odnotowano na Cyprze (93%) i Węgrzech (90%), w Holandii (90%) oraz Słowenii (90%). Na drugim biegunie – w krajach, w których stanowisko to ma najmniejsze poparcie – jest to nadal pogląd wyraźnej większości (59% w Austrii, 60% w Wielkiej Brytanii, 62% na Malcie).

Mimo iż obywatele wyrażają także obawy związane z niewłaściwym wykorzystaniem materiałów jądrowych i terroryzmem, wyraźna większość (59%) uważa, że możliwa jest bezpieczna eksploatacja elektrowni jądrowych. Powyższa średnia unijna pozostała bez zmian w stosunku do badania z 2006 r. Wyniki w poszczególnych krajach wskazują jednak na pewne istotne zmiany: w 14 krajach widać wzrost poparcia dla wspomnianego poglądu, który jest najbardziej widoczny w Irlandii (+11), Polsce oraz Luksemburgu (+ 9), jak również na Malcie, w Estonii i we Włoszech (+6). Poziom akceptacji zmniejszył się natomiast w Bułgarii (-9), Niemczech (-7), we Francji i w Rumunii (-5).

Decyzja o korzystaniu z energii jądrowej należy do państw członkowskich. Obecnie 15 spośród 27 państw członkowskich UE posiada elektrownie jądrowe, jak dotąd istnieje jednak zaledwie kilka projektów dotyczących ostatecznych składowisk dla najbardziej niebezpiecznej kategorii odpadów. Komisja Europejska prowadzi w chwili obecnej publiczne konsultacje w sprawie projektu przepisów europejskich dotyczących gospodarowania odpadami promieniotwórczymi i w drugiej połowie 2010 r. ma przedstawić propozycje rozwiązań. Unia Europejska jest zaangażowana w tworzenie najbardziej nowoczesnych ram legislacyjnych w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony instalacji jądrowych i gospodarowania odpadami promieniotwórczymi, przy czym Komisja Europejska przestrzega w pełni zasady, że dobór źródeł energii pozostaje kompetencją krajową. Kompetencja Wspólnoty w zakresie ustanawiania podstawowych norm bezpieczeństwa na poziomie UE została sformułowana wprost w traktacie EURATOM.