Celem nowych przepisów zaproponowanych przez Brukselę jest zmiana sposobu opodatkowania produktów energetycznych, tak aby wyeliminować dotychczasowe dysproporcje oraz uwzględnić zarówno emisje CO2, których źródłem są wspomniane produkty, jak również zawartość energii w tych produktach.
Obowiązujące obecnie podatki energetyczne zostaną podzielone na dwa składniki, które łącznie zadecydują o całkowitej wysokości stawki, którą opodatkowany będzie dany produkt. Komisja pragnie promować efektywność energetyczną oraz korzystanie z produktów bardziej przyjaznych środowisku, a także uniknąć zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku.
Zmieniona dyrektywa weszłaby w życie w 2013 r. Wprowadzenie długich, sięgających 2023 r. okresów przejściowych w celu pełnego ujednolicenia opodatkowania produktów energetycznych w oparciu o ich wartość energetyczną ma zapewnić branży wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do nowej struktury opodatkowania.
Wniosek komisji ma przyczynić się do preferencyjnego traktowania odnawialnych źródeł energii oraz stworzyć zachęty do korzystania ze źródeł energii o niższych poziomach emisji CO2. W tej chwili źródła energii generujące największe zanieczyszczenia są paradoksalnie opodatkowane na najniższym poziomie. Z drugiej strony, biopaliwa są jednym z najwyżej opodatkowanych źródeł energii, pomimo zaangażowania UE na rzecz zwiększania udziału energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu.
Wniosek komisji będzie teraz przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego i Rady.

Źródło: euractiv.pl