Uregulowane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego elektroniczne postępowanie upominawcze często jest wykorzystywane przez wzgląd na jego relatywną taniość. Nieraz zastosowanie innego trybu postępowania do dochodzenia określonych roszczeń bywa z punktu widzenia powoda ekonomicznie nieefektywne. W związku z tym w przypadku stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, a w konsekwencji tego – procedowania według zasad ogólnych powód będzie cofać pozew.

Taki stan rzeczy leżał u podstaw przygotowania nowelizacji przepisów kodeksowych. Wprowadza ona możliwość wnioskowania przez samego powoda o umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty lub uchylenia nakazu zapłaty. Wniosek powoda ma być sformułowany w pozwie. Przychylając się do tego wniosku sąd umorzy postępowanie, orzekając o jego kosztach jak przy cofnięciu pozwu.

Wprowadzenie opisanych zmian w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego w założeniu ma znacznie przyspieszyć zakończenie tego postępowania – autorzy projektu szacują, że czas zaoszczędzony przez wprowadzenie instytucji umorzenia postępowania na wniosek postępowania wyniesie około 21 dni.

LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Artykuł pochodzi z programu LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami


 

Nowelizacja kodeksowej regulacji poświęconej elektronicznemu postępowaniu upominawczemu wynika z wejścia w życie z dniem 1.03.2017 r. części przepisów ustawy z 10.07.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1311 ze zm.).

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z 28.02.2017 r.