Po zaostrzeniu kontroli stron, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości, kupowanie przez internet artykułów elektronicznych takich jak aparaty cyfrowe i odtwarzacze muzyki jest teraz bezpieczniejsze. 84 proc. internetowych sklepów ze sprzętem elektronicznym, które skontrolowano pod kątem zgodności z przepisami UE w dziedzinie ochrony konsumentów, spełnia już odpowiednie wymogi obowiązujące w UE (dla porównania w 2009 r. odsetek ten wynosił zaledwie 44 proc.).

Zainicjowaną w maju 2009 r. akcję kontrolną przeprowadziły organy krajowe w 26 państwach członkowskich, Norwegii i Islandii. Wśród głównych problemów zidentyfikowanych podczas dochodzenia znalazły się podawanie błędnych informacji dotyczących praw konsumenta oraz podawanie błędnych cen, a także brak danych kontaktowych sprzedawcy (IP/09/1292). Nieprawidłowości te zostały już usunięte, a w stosownych przepadkach nałożono odpowiednie sankcje. Komisja ogłosiła również wstępne wyniki zainicjowanej w 2010 r. akcji kontrolnej, której przedmiotem są internetowe punkty sprzedaży biletów na imprezy kulturalne i sportowe.

Akcje kontrolne polegają na podjęciu działań w zakresie egzekwowania przepisów, które inicjowane są przez UE, a przeprowadzane przez krajowe organy kontrolne. Państwa członkowskie przeprowadzają równocześnie skoordynowane kontrole w poszukiwaniu naruszeń prawa konsumenckiego w danym sektorze. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontaktują się ze sprzedawcą i zwracają się do niego z prośbą o ich usunięcie.  Kontrolę internetowych sklepów ze sprzętem elektronicznym przeprowadzono w maju 2009 r. Organy kontrolne w całej Europie przeprowadziły kontrole internetowych sklepów ze sprzętem elektronicznym pod kątem zgodności z unijnymi przepisami w dziedzinie ochrony konsumentów. Do celów kontroli wybrano sześć popularnych kategorii produktów, takich jak np. osobiste odtwarzacze muzyki, aparaty cyfrowe i telefony komórkowe. Po przeprowadzeniu kontroli organy krajowe zwróciły się do sprzedawców, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości, o usunięcie stwierdzonych uchybień, a w stosownych przepadkach nałożyły odpowiednie sankcje.

Spośród 369 skontrolowanych stron 310 (84 proc.) spełnia już unijne wymogi w dziedzinie ochrony konsumentów, podczas gdy w maju 2009 r. wymogi te spełniały zaledwie 163 strony (44 proc.). Wśród sankcji nałożonych w wyniku stwierdzonych uchybień znalazły się grzywny oraz zamykanie stron. Główne problemy, jakie zidentyfikowano w ramach akcji kontrolnej:

•informacje o prawach konsumenta: 86 proc. skontrolowanych stron podaje obecnie w jasny sposób dokładne informacje wymagane prawnie (np. dotyczące prawa do zwrotu produktu bez podania przyczyny oraz okresu gwarancji prawnej), podczas gdy w maju 2009 r. odsetek ten wynosił 64 proc.;

•informacje dotyczące całkowitej ceny: 94 proc. skontrolowanych stron podaje obecnie w jasny sposób dokładne informacje dotyczące całkowitej ceny (która obejmuje opłatę za przesyłkę i wszelkie inne koszty), podczas gdy w maju 2009 r. odsetek ten wynosił 75 proc.;

•dane kontaktowe sprzedawcy: 95 proc. skontrolowanych stron podaje obecnie wymagane dane kontaktowe sprzedawcy, tj. nazwę, adres oraz e-mail, podczas gdy maju 2009 r. odsetek ten wynosił 82 proc.