Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w decyzji nr 2/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. nałożył na TVN S.A., nadawcę programu TVN Style, karę finansową za naruszenie artykułów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.) - dalej jako: u.r.t. dotyczących lokowania produktu. W trwającej 14 minut audycji „O tym się mówi” programu TVN Style nadanego 25 maja 2014 r. wielokrotnie pojawiały się informacje oraz przekazy wizualne nadmiernie eksponujące lokowany produkt, co jest niezgodne z art. 17a ust. 5 pkt 1 u.r.t.

KRRiT posłużyła się kryteriami wskazanymi w komunikacie interpretacyjnym Komisji Europejskiej z 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przepisów o reklamie telewizyjnej w dyrektywie o telewizji bez granic. Zgodnie z nim, „nadmierne eksponowanie” oznacza „powracającą obecność danej marki, towarów lub usług, lub sposób, w jaki są one prezentowane lub w jaki sposób się pojawiają”.

ID produktu: 40162009 Rok wydania: 2012
Autor: Katarzyna Grzybczyk
Tytuł: Lokowanie produktu. Zagadnienia prawne>>>

Analiza materiału wykazała również brak oznaczeń informujących o lokowaniu produktu, co stanowi naruszenie art. 17a ust. 2 u.r.t., jasno określającego, że „audycje, w których stosuje się lokowanie produktu oznacza się w programach telewizyjnych za pomocą znaku graficznego (…)”. Rozpowszechnienie przez nadawcę przekazów handlowych z naruszeniem przepisów dotyczących zasad stosowania lokowania produktu może wprowadzać odbiorców w błąd co do charakteru prezentowanych treści.

Wymierzając karę, KRRiT uwzględniła zakres i stopień szkodliwości naruszenia, możliwości finansowe nadawcy oraz jego dotychczasową działalność. Wzięto także pod uwagę fakt, że do naruszenia przepisów ustawy doszło w audycji emitowanej w niedzielę, w czasie dużej oglądalności, co wiąże się z oddziaływaniem na szeroki krąg odbiorców, w tym widzów małoletnich.

Źródło: www.krrit.gov.pl,