KRRiT w wyniku analizy audycji „Jak my to widzimy, z daleka widać lepiej” programu Trwam nadanego 12 października 2014 r. stwierdziła naruszenie art. 16c ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.), zgodnie z którym zakazane są ukryte przekazy handlowe.

Ta sama ustawa w art. 4 pkt 20 precyzuje, iż, „ukrytym przekazem handlowym jest przedstawianie w audycjach towarów, usług, firmy, znaku towarowego lub działalności przedsiębiorcy będącego producentem towaru lub świadczącego usługi, jeżeli zamiarem dostawcy usługi medialnej, w szczególności związanym z wynagrodzeniem lub uzyskaniem innej korzyści, jest osiągnięcie skutku reklamowego oraz możliwe jest wprowadzenie publiczności w błąd co do charakteru przekazu”.

Analizowana audycja była w całości poświęcona produktom jednej spółki, m.in. macie gorczycowej, poduszce zawierającej łuski gryki, herbatom etc. Podczas omawiania ich właściwości, całkowicie pomięto wady tych produktów, stosowano natomiast liczne zbliżenia kamery na poszczególne produkty. Prowadzący audycję wielokrotnie zachęcał prezesa spółki do prezentacji i ekspozycji innych produktów z oferty. Taki sposób przedstawiania produktów w audycji może wprowadzać odbiorców w błąd co do charakteru przekazu.

KRRiT, wymierzając karę, uwzględniła zakres i stopień szkodliwości naruszenia oraz możliwości finansowe nadawcy.

Źródło: www.krrit.gov.pl, stan z dnia 24 czerwca 2015 r.