TK: rozprawa dotycząca wysokości opłat egzekucyjnych

Dzisiaj, 29 stycznia 2013 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Krajowej Rady Komorniczej dotyczący wysokości opłat egzekucyjnych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:

1) art. 49 ust. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w zw. z art. 7674 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie w jakim nie przyznaje komornikowi prawa do środka odwoławczego od postanowienia sądu obniżającego opłatę egzekucyjną z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 78 konstytucji;

2) art. 49 ust. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji z art. 21 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 konstytucji.

W ocenie wnioskodawcy zgodnie z art. 49 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, w całym postępowaniu egzekucyjnym komornik nie ma otwartej drogi sądowej do rozpoznania przez sąd sprawy obniżenia opłaty egzekucyjnej. Drogę tę zamyka art. 7674 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, który na mocy kwestionowanego przepisu ma zastosowanie w postępowaniu o obniżenie wysokości opłaty, co jest zdaniem wnioskodawcy sprzeczne z konstytucją. Wysokość opłaty egzekucyjnej uzależniona jest od skuteczności dokonywanych egzekucji, bowiem ustawodawca powiązał opłatę stosunkową z wyegzekwowanym roszczeniem. Jednak art. 49 ust. 10 kwestionowanej ustawy pozwala ustalić opłatę w oparciu o kryterium sytuacji finansowej dłużnika. Zmienia to zdaniem wnioskodawcy obowiązujące na gruncie kodeksu postępowania cywilnego zasady ponoszenia odpowiedzialności za wynik postępowania. Obecnie, na mocy kwestionowanego przepisu, komornik może dodatkowo ponieść ryzyko egzekucji skutecznie prowadzonej, lecz wobec ubogiego dłużnika. Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Zubik, sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Kotlinowski.

Opracowanie: Katarzyna Irytowska, RPE WKP

Źródło: www.trybunal.gov.pl, stan z dnia 29 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 29 stycznia 2013 r.