Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego

Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2013 r. ogłoszony został wczoraj (21 sierpnia 2013 r.) jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego.

Rozporządzenie określa tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej oraz powoływania i odwoływania członków komisji kwalifikacyjnej, wysokość oraz tryb wypłacania wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej, szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu wstępnego, w tym sposób działania komisji kwalifikacyjnej oraz sposób zorganizowania obsługi administracyjnej i technicznej komisji kwalifikacyjnej przez rady okręgowych izb radców prawnych, w tym przekazywania środków, sprawowania nadzoru nad ich wydatkowaniem i rozliczania wydatków związanych z tą obsługą.

Opracowanie: Katarzyna Irytowska, RPE WKP

Źródło: www.ms.gov.pl, stan z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Data publikacji: 22 sierpnia 2013 r.