Zmiana była konieczna ze względu na ustawę o ochronie informacji niejawnych, która zniosła pojęcia „tajemnica państwowa i służbowa" na rzecz pojęcia „informacje niejawne". Z przesłuchań oskarżonych, świadków, biegłych i kuratorów obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych, sporządza się odrębny protokół. Każdy z nich dostaje też swój numer i tylko on pojawia się dalej w aktach.
W zależności od rodzaju i kalibru informacji, które pojawiają się w protokole, nadaje się im odpowiednio klauzule: „ściśle tajne", „tajne", „poufne" lub „zastrzeżone". (DzU z 27 lutego, poz. 219)

Źródło: Rzeczpospolita