Minister Finansów, korzystając z przysługującego mu uprawnienia zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu świadczeń udzielanych przez organizacje pożytku publicznego oraz przez organy samorządu zawodowego lekarzy oraz pielęgniarek i położnych mające siedzibę i działające w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, w postaci bezpłatnych szkoleń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 90, poz. 521) weszło w życie 29 kwietnia 2011 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line