Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podwyższona kwota b
ędzie ona zgodna ze stawką podatku przewidzianą dla danego rodzaju czynności w odrębnych przepisach i obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu. Podwyżka obejmie także wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego i zarządcy przymusowego.
Założenia przewidują, że w projekcie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zostaną zamieszczone przepisy dotyczące wynagrodzeń kuratora zobowiązanego do płacenia podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie to, a także zaliczki przyznawane kuratorom, zostaną podwyższone o kwotę podatku VAT.
W przypadku, gdy kuratorzy, syndycy, nadzorcy i zarządcy skorzystają ze zwolnienia z podatku VAT, ich wynagrodzenie nie będzie zwiększane. Sąd przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia powinien zbadać, czy osoby te wykorzystały tę możliwość.