W Dzienniku Ustaw opublikowano 18 lutego 2011 r.  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 36, poz. 190). Zmiany mają na celu odformalizowanie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, a w konsekwencji zmniejszenie liczby spraw kierowanych do sądów. Istotnym jest, że umożliwienie strażnikom gminnym (miejskim) prowadzenia postępowania mandatowego w reakcji na niektóre wykroczenia zakłócające porządek publiczny, stanowi gwarancję szybkiego i skutecznego działania organów odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego.
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 marca 2011 r. z wyjątkiem zmienianego § 2 ust. 2. zmienianego rozporządzenia, który nowe brzmienie otrzymuje z dnie ogłoszenia rozporządzenia zmieniającego.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad