Skargę do Trybunału wniósł obywatel brytyjski, który odsiaduje karę dożywotniego pozbawienia wolności za trzy zabójstwa i zgwałcenie. Przed Trybunałem skarżący zarzucił - tak jak skarżący w serii analogicznych spraw kierowanych do Trybunału przeciwko Zjednoczonemu Królestwu w ostatnich latach - iż zasady udzielania przedterminowego zwolnienia w przypadku kary dożywotniego pozbawienia wolności są na tyle niejasne, że nie dają mu żadnej nadziei na zwolnienie. Tym samym jego kara jest nieludzka i poniżająca, z naruszeniem zakazu z art. 3 Konwencji o prawach człowieka.

Trybunał tym razem nie zgodził się ze skarżącym i nie potwierdził naruszenia art. 3 Konwencji.

Trybunał przypomniał, że Konwencja o prawach człowieka nie zabrania jako takiego stosowania kary dożywotniego pozbawienia wolności w odniesieniu do osób skazanych za szczególnie ciężkie przestępstwa. W swych wcześniejszych orzeczeniach w podobnych sprawach przeciwko Wielkiej Brytanii Trybunał podkreślał, że to nie kara sama w sobie budzi jego wątpliwości, lecz niejasny system udzielania przedterminowego, warunkowego zwolnienia, który nie daje osadzonemu jasnych wskazówek od samego początku wymierzenia kary na temat tego, co i kiedy należy uczynić, aby uzyskać faktyczną możliwość ubiegania się o przedterminowe, warunkowe zwolnienie. Wątpliwości te zostały rozstrzygnięte w najnowszym orzecznictwie sądów brytyjskich, w których przedstawiono taką interpretację kompetencji odpowiednich krajowych organów władzy w przedmiocie udzielania przedterminowego warunkowego zwolnienia skazanym na dożywocie, która jest zgodna ze standardami Konwencji. Chodziło tutaj zwłaszcza o system kontroli dalszej zasadności odbywania kary dożywotniego pozbawienia wolności i przyznania realnej możliwości zwolnienia na dobrze określonych warunkach, wówczas gdy wszystkie cele kary zostały spełnione i jej dalsze stosowanie nie jest uzasadnione. Więzień zyskuje tym samym realną nadzieję na powrót na wolność, ponieważ wie, jakie warunki resocjalizacyjne musi spełnić i w jakim terminie.

Trybunał uznał, iż aktualna wykładnia sądów brytyjskich spełnia wymagane warunki przewidywalności systemu udzielania przedterminowego zwolnienia osadzonych na dożywocie. Tym samym naruszenia praw podstawowych z art. 3 Konwencji w przypadku skazanych na tę karę nie mają dłużej miejsca.

Hutchinson przeciwko Zjednoczonemu Królestwu - wyrok ETPC z dnia 17 stycznia 2017 r., skarga nr 57592/08.