Art. 48a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 i 904) stanowi podstawę do określenia w drodze rozporządzenia, warunków i trybu przekazywania staroście przez administratora centralnej ewidencji kierowców informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców w okresie 2 lat od dnia uzyskania przez nie prawa jazdy określonej kategorii. Wspomniany akt ma ponadto uwzględnić potrzebę ujednolicenia systemu przekazywania informacji.

Cel ten realizuje wchodzące w życie z początkiem stycznia przyszłego roku rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 sierpnia w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców (Dz.U.2016.1274). Wspomniany akt ujednolica bowiem zasady komunikacji na linii administrator centralnej ewidencji kierowców oraz starostowie. Przewiduje on, że informacje będą udostępniane przewodniczącemu zarządu powiatu do pobrania z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, przy pomocy którego prowadzi się centralną ewidencję kierowców.

Właściwe rozwiązania techniczne w tym zakresie, zostaną przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach prowadzonego projektu informatycznego CEPiK 2.0. Dane będą dotyczyły statystyki popełnionych naruszeń w okresie 2 lat, przypisane do właściwego kierowcy. Wspomniane informacje zostaną ujęte zarówno w przekroju miesięcznym, jak i kwartalnym, półrocznym i rocznym.

Rozporządzenie MC wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. (data ta ma związek z wejściem w życie tego samego dnia ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw).Wówczas zostaną wprowadzone do systemu obsługującego centralną ewidencję kierowców stosowne powiadomienia, które będą przekazywane starostom.