Do tej pory, nie istniał jeden sprawny instrument ochrony osób pokrzywdzonych takimi działaniami. Co prawda, istniały przepisy, na które można było się powołać, lecz często zdarzało się, że działania stalkerów nie odpowiadały do końca opisom przestępstw w nich zawartych np. przestępstwu znęcania się, czy zmuszania. W związku z tym, ochrona praw ofiar stalkingu była znacznie utrudniona. Dlatego z dużą aprobatą należy przyjąć wejście w życie w dniu dzisiejszym nowelizacji ustawy – Kodeks karny, której celem jest stworzenie instrumentu ochrony prawnej przeciwko stalkingowi. Do ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny  dodano nowe przestępstwo przeciwko wolności. Popełnia je każdy, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. Karą, która grozi za popełnienie powyższego przestępstwa, jest kara pozbawienia wolności do lat 3. Dodatkowo, tej samej karze podlega osoba, która podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Jeżeli w wyniku powyższych działań, pokrzywdzony targnął się na własne życie, sprawca tego przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności od roku nawet do lat 10. Warto, przy tym dodać, że ściganie powyższych przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego. Zatem jeśli jesteśmy ofiarą stalkingu, wystarczy, że złożymy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa Policji lub prokuratorowi wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy, a organy te wówczas podejmą odpowiednie czynności celem ukarania sprawcy przestępstwa. Oprócz powyższych zmian, nowelizacją doprecyzowano również, że sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób, zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu lub nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym również w razie skazania za inne przestępstwo przeciwko wolności. Powyższe środki karne mogą zatem zostać orzeczone przez sąd również wobec stalkerów. Podsumowując powyżej wskazane zmiany wprowadzone nowelizacją, mamy nadzieję, że stalkerzy nie będą już bezkarni, a pokrzywdzeni zyskają skuteczny instrument w walce z tym, coraz powszechniejszym i negatywnym zjawiskiem.