Tematowi zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w uregulowaniach odnoszących się do funkcjonowania prokuratury, poświęcona była zorganizowana w siedzibie Sądu Najwyższego konferencja pt. "Przyszły model prokuratury". Oprócz Seremeta i przedstawicieli PG i SN, udział w dyskusji wzięli m.in. reprezentanci Krajowej Rady Prokuratury, resortu sprawiedliwości oraz związków zawodowych i organizacji prokuratorskich.
Praca zespołu - powołanego w Prokuraturze Generalnej - została poprzedzona ankietą skierowaną do wszystkich prokuratorów w kraju. Wyniki badania zaprezentowano podczas środowej konferencji.
Na pytania ankiety odpowiedziało ponad 4,4 tys. prokuratorów wszystkich szczebli i pionów prokuratury, czyli ponad dwie trzecie śledczych w kraju. Spośród nich 3 tys. 105 opowiedziało się za podjęciem prac nad nową ustawą. Tylko 218 prokuratorów uznało, że obecne regulacje wystarczająco gwarantują niezależność prokuratury - większość ankietowanych wskazywała, że potrzebne jest umieszczenie zapisów o prokuraturze w konstytucji, a także zapewnienie jej budżetowej autonomii.
Pomysł przeniesienia prokuratorów wojskowych do prokuratury cywilnej poparło 2555 ankietowanych, przeciwnych było 1383 prokuratorów. Za przeniesieniem do prokuratur powszechnych śledczych z IPN opowiedziało się 3004 pytanych, przeciwny pogląd wyraziło 1170.
Ponad dwa tysiące ankietowanych oceniło, że wskazana byłaby rezygnacja z reprezentacji w składzie Krajowej Rady Prokuratury środowisk pozaprokuratorskich, czyli np. posłów i senatorów; półtora tys. uznało, że potrzebna jest odrębna ustawa o KRP. Zdecydowana większość ankietowanych negatywnie odniosła się do wprowadzonego na mocy ostatniej nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych systemu ocen pracy prokuratorów.
Na inny z problemów wskazał Seremet. Jego zdaniem dotkliwą ułomnością jest brak regulacji wskazujących w sposób precyzyjny relacje między prokuraturą a Sejmem i Senatem.Chodzi zwłaszcza w o udzielanie informacji o toczących się postępowaniach.
Przepisy powinny jednoznacznie regulować, czego parlamentarzyści powinni oczekiwać od prokuratury, a prokuratorzy powinni wiedzieć, w jakim zakresie zobowiązani są do udzielania żądanych przez posłów informacji"- mówił prokurator generalny.
Wiceminister sprawiedliwości Stanisław Chmielewski zaznaczył, że niemożliwe jest całkowite uniezależnienie prokuratury od władzy wykonawczej, bo to rząd odpowiada przed społeczeństwem za skuteczne utrzymanie porządku i bezpieczeństwa. Szef KRP prok. Edward Zalewski podkreślił, iż w całej dyskusji niezależność prokuratora nie jest celem, lecz środkiem - jest po to, aby prokuratorzy wykorzystywali ją do prowadzenia spraw.
Prok. Justyna Plechowska-Łukowska ze Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury oceniła, że prace powinny być powiązane z planowanymi przez resort sprawiedliwości zmianami w Kodeksie postępowania karnego. Zmiana procedury karnej wymaga nawiązania rozmów w tej sprawie między prokuraturą a kierownictwem MSW i policji - podkreślała jednoznacznie.