Na podstawie art. 70 ustawy o rachunkowości kierownicy jednostek poddających badaniu swoje roczne sprawozdanie finansowe są zobowiązani do jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski B”. Badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe m.in. banków, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, funduszy emerytalnych czy spółek akcyjnych.
W związku z tym, że koszt publikacji sprawozdania szczególnie dla mniejszych podmiotów sięga kilku czy nawet kilkunastu tysięcy złotych rocznie (koszt publikacji 1 strony sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B wynosi 753,37 zł.), a sama publikacja nie odzwierciedla faktycznej przydatności to resort gospodarki proponuje znieść obowiązek publikacji sprawozdania finansowego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.
Resort Gospodarki w przedstawionym uzasadnieniu zwraca uwagę, że podmioty przekazują te sprawozdania również do właściwego rejestru sądowego. Dodatkowa czynność publikacji sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B oznacza zatem powielanie obowiązku i niepotrzebne obciążanie przedsiębiorców zobowiązaniem przekazywania sprawozdania finansowego do dwóch różnych organów. Dostęp do informacji w rejestrze sądowym jest coraz bardziej powszechny, w tym również w formie elektronicznej. Wystarczający zatem powinien być obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego jedynie do właściwego rejestru sądowego. Pozostałe organy i podmioty powinny zapoznawać się ze złożonymi sprawozdaniami właśnie za pośrednictwem KRS.
Przypomnieć należy, że w Sejmie trwają właśnie prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (druk sejmowy nr 3657), który zawiera znaczne ułatwienia w dostępie do informacji zawartych w KRS. Nowelizacja ustawy zapewnić ma nieograniczony wgląd w aktualne dane rejestrowe, oraz pozwolić bezpłatnie uzyskiwać informacje i dokumenty spółek kapitałowych zgromadzonych w KRS. Oznacza to, że dokumenty (wyciągi, odpisy, zaświadczenia, itp.) wydawane przez Rejestr w postaci papierowej i elektronicznej będą miały jednakową rangę. Upowszechniony zostanie zatem bezpłatny dostęp do rejestru, przez co rozumie się dostęp do wszystkich jego części i do wszystkich aktualnie znajdujących się w nich danych, a także możliwość samodzielnego pozyskiwania wydruków aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru, które także uzyskają moc dokumentów urzędowych, jeżeli będą posiadały cechy umożliwiające ich weryfikację.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mg.gov.pl, stan z dnia 30 marca 2011 r.