W wyniku kontroli umów o indywidualne konta emerytalne (ike) prezes UOKiK skierowała osiem pozwów do sądu o uznanie stosowanych postanowień za niedozwolone. Jeden z nich dotyczył postanowienia w umowach Domu Maklerskiego BDM w Bielsko-Białej.

Wątpliwości Urzędu wzbudziło postanowienie, które ograniczało osobom uprawnionym po śmierci oszczędzającego prawo do decydowania o zgromadzonych środkach. Przedsiębiorca zastrzegał, że w przypadku śmierci oszczędzającego sprzedaż zgromadzonych przez niego na rachunku ike instrumentów finansowych nastąpi według własnego uznania spółki. Zdaniem UOKiK, osoba uprawniona do dysponowania oszczędnościami po śmierci klienta powinna mieć możliwość zdecydowania, w jakiej kolejności je sprzeda, ponieważ może mieć to wpływ na osiągnięty zysk. W związku z tym Prezes Urzędu uznała, że niezgodne z prawem jest ograniczanie uprawnionym osobom prawa do dysponowania zgromadzonymi środkami i skierowała pozew do sądu o uznanie postanowienia za niedozwolone.

4 marca Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził stanowisko UOKiK. Zdaniem sądu postanowienie nie jest korzystne dla konsumenta, ponieważ pozbawia go wpływu na to jak mają zostać sprzedane instrumenty finansowe, nie dając mu jednocześnie możliwości podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

Klauzule uznane przez sąd prawomocnym wyrokiem za niedozwolone są wpisywane do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Od tego momentu ich stosowanie w obrocie prawnym z udziałem konsumentów jest zakazane.