Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) sąd może orzec o zobowiązaniu sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania.

Możliwość skorzystania z tej procedury jest uzależniona między innymi od przyjęcia, że ofiara i sprawca przemocy domowej wspólnie zamieszkują w jednym mieszkaniu lub domu.

Wykładnia przepisów niech odpowiada celowi ustawy

Przepisy ustawy powinny chronić także te osoby pokrzywdzone, które z obawy przed sprawcą agresji zmuszone były do opuszczenia domu. Konieczne jest zatem interpretowanie ustawy w sposób odpowiadający jej celowi. Z ochrony ustawowej powinny zatem również korzystać osoby, które wręcz uciekły z domu z powodu nasilającej się agresji. W innym wypadku ustawa chroniłaby wyłącznie te osoby, które narażając swoje życie lub zdrowie, pozostawałyby we wspólnym zamieszkiwaniu z agresorem. Gdyby jedynie w takich wypadkach wnioski osób pokrzywdzonych miały zasługiwać na uwzględnienie, to byłoby to oczywiście sprzeczne z celem regulacji.

Ucieczka z domu

Sąd rozpoznając sprawę powinien ustalić, czy osoby, które opuściły dom chciałyby do niego powrócić, czy też ich zamiarem była zmiana miejsca zamieszkania na stałe. Konieczne jest też zbadanie, czy opuszczenie domu wiązało się z obawą przed agresją, czy też było od tego niezależne. Dla opuszczenia mieszkania ma także znaczenie późniejsze postępowanie domniemanego sprawcy przemocy, jak na przykład to, że wymienił zamki w drzwiach, uniemożliwiając tym samym powrót swoim bliskim.

ID produktu: 40279845 Rok wydania: 2013
Autor: Sylwia Spurek
Tytuł: Izolacja sprawcy od ofiary. Instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie>>>

Przemoc

Należy przypomnieć, że przemoc jest w ustawie definiowana jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka lub członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Nakaz eksmisji

Jeśli więc sąd ustali, że uczestnik postępowania stosował wobec wnioskodawcy przemoc, a nadto w sprawie zaszły pozostałe przesłanki określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, to powinien zobowiązać tę osobę do opuszczenia mieszkania.

Tak przyjął Sąd Okręgowy w Radomiu w postanowieniu z dnia 3 lutego 2015 r., sygn. akt IV Ca 549/14, niepubl.

Źródło: orzeczenia.ms.gov.pl,