Patrycja Ł. pozwała do sądu pracy swego byłego pracodawcę bank RBS Spółka Akcyjna domagając się wypłaty trzeciej transzy należnej nagrody.
Zgodnie z regulaminem wewnętrznym banku Patrycja Ł. otrzymała w 2010 r. 50 proc. nagrody, w 2011 r. nie wypłacono jej reszty należnej sumy z powodu ustania stosunku pracy. Powódka bowiem rozpoczęła pracę w innym banku, który był instytucją konkurencyjną. W regulaminie zapisany był warunek, że nagrody nie wypłaca się osobom, które podjęły pracę w podmiocie konkurencyjnym.
Sąd I i II instancji uznał za słuszny pozew byłej pracownicy banku. Odmowa wypłaty reszty nagrody nie była zasadna - stwierdziły sądy.
Pozwany bank wniósł skargę kasacyjną od wyroku sądu apelacyjnego, w którym stwierdzał, że można nie wypłacić nagrody, gdy złamano zakaz konkurencji zawarty w regulaminie. A ponadto powódka nie wykonywała pracy, więc wynagrodzenie jej się nie należy.
W wyroku z 23 maja br. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjna banku i stwierdził, że nagrody stanowią wyróżnienie pracownika, są świadczeniem rzeczowym przyznawanym według uznania pracodawcy. Regulacje dotyczące nagród znajdują się nie w III dziale kodeksu pracy o wynagrodzeniach, ale w kolejnym - IV, zatytułowanym - obowiązki pracodawcy i pracownika. Nagrody zatem nie są wynagrodzeniem za pracę, a więc nie obowiązuje zasada, że wypłata zależna jest od wykonanych zadań. Wobec tego wypłatę nagrody można odroczyć i nie muszą jej otrzymać wszyscy pracownicy.  SN podkreślił, że przyznanie nagrody w transzach nie naruszyło prawa pracy.
W tej sytuacji należy stosować przepisy kodeksu cywilnego (art.300 kp) oraz art. 65 kc i art.84 kc o jednostronnym oświadczeniu woli.
SN nawiązał także do dyrektywy unijnej z 2010 r., która wydano po bankructwach banków w Europie, m. in z powodu nieodpowiedzialnych zasad wynagradzania kierownictwa tych instytucji, zachęcających do podejmowania nieuzasadnionego ryzyka. Odnosiła się ona do wynagrodzeń jeszcze nie wypłaconych i zasadniczo pozwalała na odroczenie wynagrodzenia zmiennego.
Ponadto Sąd Najwyższy zaznaczył, że nie jest sprzeczne z kodeksem pracy uzależnienie w regulaminie pracy prawa do nagrody nie związane z konkretnymi zadaniami, ale zapisanie warunku zakazującego pracy w instytucji konkurencyjnej narusza prawo. A zatem regulamin banku RBS ograniczał bezprawnie swobodę pracownika.

Sygnatura akt II PK 273/13, wyrok z 23 maja 2014 r.