Spółka Miejska Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy wniosła o uchylenie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej z 3 czerwca 2011 r. W orzeczeniu tego sądu zasądzono na rzecz spółki niemieckiej Ludwig Pfeiffer w Kassel ponad 403 tys. euro. Po czym 16 lipca 2011 r. zapadł wyrok uzupełniający o wypłacie odsetek liczonych od 12 marca 2010 r.
Sąd I instancji potwierdził wyrok Sądu Arbitrażowego. Ustalono, że w toku postępowania arbitrażowego  spółka miejska zgłosiła przesłuchanie dwóch świadków, członków zarządu jako dowód w sprawie. W czasie przerwy, w nieformalnej rozmowie  przedstawiciele obu zwaśnionych spółek ustalili, że powołanie świadków należy przesunąć na inny z powodu braku czasu. Członkowie składu orzekającego nie uczestniczyli w ustalaniu terminu przesłuchania świadków. Rozprawę zamknięto, a pełnomocnicy nie wnieśli zastrzeżeń. Skarżąca strona także nie wniosła o przesłuchanie świadków przed zakończeniem sprawy.
Sąd uznał, że nie doszło do ograniczenia praw strony.

Więcej>>