Rządowy projekt ustawy o rodzinnej opiece zastępczej zakłada m.in. stopniowe zastępowanie dużych domów dziecka formami rodzinnej opieki zastępczej. Przewiduje m.in., że już w 2010 r. do domów dziecka nie trafiałyby dzieci poniżej 7. roku życia, a od 2015 r. - poniżej 10. roku życia. Do 2020 r. wyeliminowane mają zostać duże placówki - liczące powyżej 14 wychowanków.
Projekt ma też wprowadzić instytucję asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej. Kładzie nacisk na pracę z rodziną naturalną, by tam, gdzie to możliwie, nie dopuszczać do odebrania dziecka. Przewiduje też wprowadzenie mechanizmów wsparcia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, aby więcej osób decydowało się na ten krok.
Sejm będzie również dyskutował o projekcie ustawy o Krajowej Radzie Prokuratury, autorstwa klubu PO. Zgodnie z projektem, Krajowa Rada Prokuratury miałaby stać na straży niezależności prokuratorów i prokuratury. Do zadań Rady należałoby m.in.: wyrażanie opinii co do projektów dotyczących prokuratury i związanych z jej działalnością; wybieranie kandydata na stanowisko Prokuratora Generalnego; wyrażanie opinii dotyczącej sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury i w określonych wypadkach występowanie z wnioskiem do prezydenta o odwołanie ze stanowiska Prokuratora Generalnego.
Posłowie zajmą się ponadto projektem nowelizacji ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, który przewiduje zastąpienie przygotowywanych co sześć miesięcy programów prac legislacyjnych Rady Ministrów wykazem prac legislacyjnych rządu o charakterze ciągłym.
Niewykluczone, że posłowie zajmą się też poprawkami Senatu do nowelizacji ustaw: o przeciwdziałaniu narkomanii i do ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu oraz Kodeksu wyborczego.
Klub PiS skrytykował we wtorek fakt, że marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna nie umieścił w porządku obrad w tym tygodniu wniosków klubów opozycyjnych o odwołanie ministrów: finansów Jacka Rostowskiego (złożony przez klub SLD) i skarbu państwa Aleksandra Grada (złożony przez klub PiS).
Według informacji uzyskanych przez PAP w Kancelarii Sejmu po wtorkowym posiedzeniu Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów, rozpatrzenie wniosków przewidziane jest na kolejnym posiedzeniu (27-29 kwietnia) i jest to ostatni z możliwych terminów, w których należy je rozpatrzyć.
Według Regulaminu Sejmu, rozpatrzenie wniosku o wyrażenie wotum nieufności przez Sejm i poddanie go pod głosowanie następuje na najbliższym posiedzeniu Sejmu przypadającym po upływie siedmiu dni od dnia jego zgłoszenia i nie później niż na następnym posiedzeniu. (ks/pap)