Obowiązująca od 12 marca 2010 r. nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadza szczegółowe wymagania odnośnie treści uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz trybu jej przyjęcia. Skutkiem zmiany ustawowego upoważnienia do wydawania aktów wykonawczych jest utrata mocy obowiązującej przez dotychczasowe uchwały określające program współpracy z organizacjami pozarządowymi z dniem wejścia w życie nowelizacji.
Zgodnie z brzmieniem nowego upoważnienia organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program najpóźniej do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok obowiązywania programu. Uchwalenie programu musi zostać przeprowadzone uprzednimi konsultacjami z organizacjami pozarządowymi. Treść przepisu sugeruje, że program powinien być przyjmowany corocznie i że obowiązuje na dany rok kalendarzowy. Można w tym przypadku wytknąć ustawodawcy błąd w redakcji przepisu ustawy. Konsultacji nie można przeprowadzić w sposób określony w art. 5 ust. 5 ustawy, gdyż przepis ten nie określa sposobu ich przeprowadzenia, a nakazuje organom samorządu ustalenie tego sposobu.
Organy stanowiące mogą również uchwalić, w taki sam sposób jak program roczny, wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Przepisy ustawy nie dają jasnej odpowiedzi, czy uchwalenie programu wieloletniego powoduje, że jednostka samorządu musi uchwalać program roczny. Przepisy ustawy nie wskazują też w żaden sposób jaka jest relacja pomiędzy programem rocznym a wieloletnim, tj. np. czy i w jakim zakresie powinny być ze sobą zgodne lub spójne.
W art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego zostało dodane nowe upoważnienie. Na jego mocy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do wydania uchwały określającej szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.
Zupełnie nową instytucją w ustawie o działalności pożytku publicznego jest inicjatywa lokalna. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Kolejną nowością w ustawie jest możliwość powoływania wojewódzkich, powiatowych i gminnych rad działalności pożytku publicznego. W celu uszczegółowienia przepisów ustawy zarządy województw, rady powiatów i rady gmin zostały upoważnione do podjęcia uchwał określających tryb powoływania członków rad oraz terminy i sposób zgłaszania kandydatów na członków. Redakcja upoważnienia dla rad powiatów i rad gmin budzi jednak poważne wątpliwości, gdyż ustawodawca niejasno sformułował treść przepisu upoważniającego. Doszło bowiem w tym przypadku do pomieszania zakresu spraw przekazanych do uregulowania oraz wytycznych upoważnienia do wydania aktu wykonawczego.


Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.samorzad.lex.pl