Zmiany stanowisk związane są z uszczupleniem sądownictwa wojskowego  i dostosowaniem do struktur resortu sprawiedliwości. Pierwsza zmiana dotyczy samego tytułu rozporządzenia. Przedmiot rozporządzenia otrzymuje brzmienie: „w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych".
Rozporządznie rozróżnia sędziego sądu wojskowego delegowanego do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości , a wcześniej mowa była o sędziach sądu wojskowego delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Likwiduje się załacznik nr 2, gdzie umieszczone były wykazy stanowisk sędziowskich departamentów sądów wojskowych równorzędnych ze stanowiskami sędziów delegowanych do MS.
Rozporządzenie wchodzi w życie w ciągu 14 dni.

Podstawa prawna: rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk sędziów sądów wojskowych oraz sędziów Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości,równorzędnych ze stanowiskami sędziów sądów powszechnych oraz stanowiskami sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz. U. z 11 lipca 2012 r. poz.785)