Wezwanie dokonane w ten sposób będzie wywoływało skutki, jeżeli będzie niewątpliwe, że doszło ono do wiadomości adresata.

Powyższe wynika z nowego art. 1491 k.p.c. dodanego ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 ze zm.).

Zgodnie z przepisami przejściowymi nowe regulacje będą stosowane do postępowań wszczętych po wejściu w życie ustawy zmieniającej.