Wyrok sądu dotyczy decyzji wydanej w 2010 roku. Prezes UOKiK stwierdziła wówczas, że pośrednicy nieruchomości z Elbląga zawarli porozumienie ograniczające konkurencje.
Przedsiębiorcy zrzeszeni w utworzonej w 1999 roku Elbląskiej Korporacji Nieruchomości wspólnie ustalili minimalne stawki prowizji za świadczone usługi. Stawki mieli obowiązek stosować wszyscy członkowie korporacji. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję prezes UOKiK nałożyła na ośmiu uczestników zmowy karę finansową w łącznej wysokości 27 375 zł. Spółki już podczas prowadzonego postępowania wycofały się z kwestionowanej przez Urząd praktyki. Przedsiębiorcy odwołali się od decyzji do sądu.
25 maja br. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję prezes UOKiK, oddalając odwołania wniesione przez przedsiębiorców. W ogłoszonym wyroku sąd podkreślił, że działanie spółek stanowiło praktykę ograniczającą konkurencję. Ponadto potwierdził zasadność nałożenia sankcji finansowej przez Urząd, a wysokość kary uznał za odpowiednią w stosunku do naruszenia przepisów. W opinii sądu działalność przedsiębiorców miała charakter celowy, prowadzona był w znacznej skali i w sposób umyślny.
Zgodnie z prawem przedsiębiorca, wobec którego została wydana decyzja przez prezesa UOKiK, może się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od wyroku SOKiK przysługuje możliwość złożenia apelacji w Sądzie Apelacyjnym.

Źródło: UOKiK