Nie można zmusić członka wspólnoty do płacenia na koszty procesu
Powodowie, wnieśli o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej w przedmiocie zebrania środków na poniesienie opłaty sądowej w sprawie przeciwko deweloperowi. Wyjaśnili, że nie dokonali cesji przysługujących im roszczeń odszkodowawczych na rzecz wspólnoty, nie są zainteresowani w inicjowaniu postępowania sądowego przez wspólnotę i nie chcą ponosić jego kosztów.

Sąd I instancji wyjaśnił, że uchwały wspólnoty powinny odnosić się wyłącznie do kwestii zarządu nieruchomością wspólną i nie mogą ingerować w prawa poszczególnych jej członków. W szczególności uchwały nie mogą zmuszać poszczególnych członków wspólnoty do określonych zachowań. Pozwana wspólnota nie mogła zatem zadecydować większością głosów o obciążeniu powodów kosztami ponoszenia opłaty sądowej w sprawie, którą zamierzała wytoczyć deweloperowi, skoro ci nie przenieśli na nią przysługujących im przeciwko deweloperowi roszczeń odszkodowawczych. Sąd zaznaczył, że do czasu zawarcia takiej umowy powodowie nie mogą być obciążani kosztami postępowania, które ich nie będzie dotyczyć i dlatego zaskarżoną uchwałę uchylił.

Ewa Bończak-Kucharczyk
  Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz >>

Większość właścicieli przelała swoje wierzytelności na wspólnotę i chce procesu
Innego zdania był Sąd Apelacyjny, który zmienił zaskarżony wyrok i powództwo oddalił. Nie zgodził się przede wszystkim z poglądem Sądu I instancji, że zaskarżona uchwała nie wiązała się z zarządem nieruchomością wspólną. W sytuacji, w której większość właścicieli dokonuje cesji swych wierzytelności z tytułu wad nieruchomości wspólnej to roszczenia nabyte przez wspólnotę stają się elementem związanym z zarządem nieruchomością wspólną. Sąd podkreślił, że przed podjęciem zaskarżonej uchwały, cesji swoich roszczeń na wspólnotę dokonało 80% właścicieli lokali, a przelane roszczenia dotyczyły wad istotnych nieruchomości wspólnej m.in. braku izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej budynku oraz złej konstrukcji szybów windowych. Sąd przyznał przy tym, że zakwestionowana uchwała, nakładająca obowiązek ponoszenia kosztów procesu przez wszystkich członków, narusza interes tych członków wspólnoty, którzy byli uchwale przeciwni lub nie brali udziału w głosowaniu. Aby jednak uwzględnić interes właściciela lokalu, musi zaistnieć wyraźna dysproporcja pomiędzy potrzebą jego ochrony, a interesem wspólnoty mieszkaniowej. Co ważne, w następstwie uwzględnienia roszczenia wspólnoty również powodowie odniosą realną korzyść, skoro doprowadzi to do usunięcia istotnych wad budynku. Postępowanie w tej sprawie nie powinno zatem odbywać się wyłącznie na koszt pozostałych członków wspólnoty mieszkaniowej.

Wyrok SA w Białymstoku z 20 grudnia 2017 r., I ACa 663/17.