Rozpoznając apelację pozwanej w sprawie o zachowek od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, Sąd Apelacyjny w Warszawie zajmował się oceną, czy można uznać za fakt notoryjny (a więc powszechnie znany) to, że kelnerzy uzyskują znaczną część swoich dochodów z napiwków od obsługiwanych klientów.

Pozwana w apelacji zarzuciła sądowi pierwszej instancji naruszenie przepisów proceduralnych, w tym i pominięcie w ustaleniach faktu notoryjnego, iż zasadnicza część dochodów pozwanej (wykonującej zawód kelnerki) stanowiła tzw. napiwki. W rozpoznawanej sprawie pozwana pracowała jako kelnerka.

LEX Sędzia 2017


Fakty notoryjne

Jak wynika z art. 228 § 1 k.p.c. fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu.

Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał omówiony wyżej zarzut apelacji za chybiony. W szczególności sąd drugiej instancji wskazał, iż jest oczywistym to, że osoby wykonujące zawód kelnera faktycznie uzyskują napiwki od klientów. Sąd odwoławczy stanął jednak na stanowisku, że z powyższej okoliczności nie można założyć, że co do zasady większość zarobków kelnerów pochodzi właśnie z napiwków. Tym samym, taka okoliczność nie stanowi faktu powszechnie znanego, o jakim mowa w art. 228 § 1 k.p.c.

Podsumowanie

Jednocześnie sąd apelacyjny wskazał, iż z powyższego stwierdzenia nie można także wywodzić tego, że pozwana, będąca kelnerką, udowodniła zarobienie określonej sumy pieniędzy z napiwków.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16.03.2017 r., I ACa 67/16

LEX nr 2275510.