Z dniem 24 maja 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. poz. 545), określające szczegółowo wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym, wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek, sposób rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego, minimalny procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego umieszczanych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego oraz sposób świadczenia usług.

Zgodnie z nowymi przepisami przesyłki pocztowe doręcza się z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym. Czas przebiegu określany jest jako D + n, gdzie, „D” oznacza dzień zawarcia umowy, natomiast „n” oznacza liczbę dni, które upłynęły od dnia nadania do dnia doręczenia przesyłki pocztowej. Do czasu tego nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. W formie załącznika do rozporządzenia (załącznik nr 1) określono wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym.

Operator wyznaczony obowiązany jest, w świetle przepisów rozporządzenia, do stosowania jednolitych wzorów formularzy lub blankietów niezbędnych do świadczenia usług oraz do podania tych wzorów do publicznej wiadomości. Przesyłkę pocztową zawierającą monety, banknoty, papiery wartościowe, wartości dewizowe, platynę, złoto, srebro, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i inne przedmioty wartościowe operator wyznaczony przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia pod warunkiem, że przesyłka jest nadawana jako przesyłka z zadeklarowaną wartością.

Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, jedna stała placówka pocztowa operatora wyznaczonego, licząc średnio w skali kraju, powinna przypadać na 6000 mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin miejsko-wiejskich. Co najmniej jedna taka placówka powinna zostać uruchomiona w każdej gminie.

Adam Bochentyn