Powód w latach 90-tych XX wieku prowadził działalność gospodarczą. W 1992 r. sporządzono przeciwko niemu akt oskarżenia, zarzucając mu wykorzystywanie prowadzonej działalności do zagarnięcia mienia społecznego o znacznej wartości.

Do trzech razy sztuka

Pierwszy wyrok uniewinniający zapadł w 1997 r. Na skutek apelacji oskarżyciela orzeczenie to zostało uchylone. Drugi wyrok, również całkowicie oczyszczający powoda z zarzutów, zapadł w 2004 r. Znów, po rozpoznaniu apelacji, wyrok ten został uchylony. W 2011 r. zapadł trzeci wyrok uniewinniający oskarżonego. Orzeczenie uprawomocniło się w lutym 2012 r.

Poczucie krzywdy

Powód w związku z procesem karnym nie potrafił "odnaleźć się". Wstydził się innych osób, zaprzestał utrzymywania kontaktów towarzyskich. W związku z poczuciem frustracji i cierpieniem psychicznym, pogorszył się stan jego zdrowia.

Suma odpowiednia

Sądy obu instancji uznały, że zasadnym jest zasądzenie na rzecz powoda kwoty 100.000 zł zadośćuczynienia. Kwota ta jest odpowiednia, biorąc pod uwagę krzywdę jakiej doznał powód w związku z długotrwałym procesem, poczuciem lęku i frustracją. Taka kwota jest adekwatna - ani rażąco wygórowana, ani też zbyt niska.

Prawo do rzetelnego procesu to dobro osobiste

Prowadzenie przez niemal 21 lat procesu karnego niewątpliwie naruszyło dobra osobiste powoda. Powód będąc stroną postępowania karnego miał prawo do rozpoznania jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Prawo strony do rzetelnego i sprawnego postępowania sądowego nie jest wymienione w katalogu dóbr osobistych (art. 23 k.c.), ale niewątpliwie jego naruszenie godzi w dobra osobiste człowieka.

Czekając na wyrok

Sądy obu instancji zwróciły uwagę na to, że niewłaściwe prowadzenie procesu naruszyło godność powoda i swobodę spędzania czasu, jako element wolności. Powód swoje najlepsze lata spędził bowiem w oczekiwaniu na wezwania sądowe i kolejne werdykty. Mimo iż czuł się osobą niewinną, nie był pewien swojej przyszłości.

21 lat to za długo

Długotrwały proces sądowy wynikał z nieefektywnego prowadzenia sprawy, braku należytej staranności procesowej (wyroki dwukrotnie uchylano). Takie działanie uznać należy w istocie za bezprawne. Nawet osoba o wyjątkowo silnej psychice, przez okres prowadzenia długoletniego procesu sądowego, będzie odczuwać niepewność, zagrożenie, stres i frustrację. Uzasadnia to przyznanie na jej rzecz odpowiedniego zadośćuczynienia.

Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 23 stycznia 2015 r., sygn. akt I ACa 823/14, niepubl.

ID produktu: 40279395 Rok wydania: 2014
Tytuł: LEX Navigator Postępowanie Karne - program dla nowych Klientów>>>