Ułatwi to przedsiębiorcom rozliczenia podatkowe. To jedno z ważniejszych rozwiązań, jakie znalazło się w zaakceptowanym przez Radę Ministrów projekcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.  Ponadto zaproponowano przepisy upraszczające odzyskiwanie VAT zapłaconego w innych państwach członkowskich. Polski podatnik będzie miał możliwość złożenia, drogą elektroniczną, wniosku o zwrot VAT w polskim urzędzie skarbowym. Oznacza to, że nie będzie musiał już kierować takiego wniosku do władz skarbowych państwa UE, w którym zapłacił ten podatek w nabywanych towarach lub usługach.

Przygotowanie projektu nowelizacji ustawy wynika z konieczności wprowadzenia do polskiego prawa przepisów nowych dyrektyw unijnych, dotyczących m.in. miejsca świadczenia usług, co ma bezpośredni wpływ na miejsce ich opodatkowania. Najważniejsza zmiana polega na tym, że zasadniczo usługi będą opodatkowane w kraju, w którym siedzibę ma firma je nabywająca. Oznacza to, że miejscem opodatkowania usługi będzie, zgodnie z dyrektywą, miejsce jej rzeczywistej konsumpcji. Takie rozwiązanie ułatwi firmom rozliczenia podatkowe. Obecnie miejscem opodatkowania usługi jest miejsce, w którym firma świadcząca usługę ma siedzibę. Od tej reguły są pewne wyjątki, zależne od rodzaju świadczonych usług.

Zaproponowano także zmianę przepisów dotyczących tzw. informacji podsumowujących, składanych przez podmioty biorące udział w handlu wewnątrzwspólnotowym. Informacje te zawierają wykaz transakcji przeprowadzonych między firmami z różnych krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z projektem, skrócony zostanie okres, za który podatnicy mają obowiązek składać informacje podsumowujące (z kwartału do miesiąca), a także skrócony będzie termin składania tych informacji (z 25 dnia miesiąca do 15 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, w którym powstał obowiązek podatkowy). Jedynie informacje podsumowujące, składane elektronicznie, będzie można nadsyłać do 25 dnia miesiąca. Nadal będzie możliwe składanie informacji podsumowujących za okresy kwartalne, ale jedynie w trzech przypadkach, szczegółowo wskazanych w projekcie. Zmiany zaproponowane w tych przepisach usprawnią wymianę informacji o transakcjach wewnątrzwspólnotowych, co z kolei przyczyni się do zwalczania procederu uchylania się od opodatkowania.

Kolejna zmiana dotyczy ubiegania się o zwrot VAT od zakupów dokonywanych w innym państwie członkowskim. Dzięki niej, przykładowo, polski podatnik ubiegający się o zwrot tego podatku, zapłaconego w innym państwie członkowskim, będzie składał elektronicznie wniosek w polskim urzędzie skarbowym. Wniosek ten zostanie przekazany do właściwego państwa członkowskiego. Uprości to procedurę zwrotu VAT. Obecnie taki wniosek trzeba składać w urzędzie skarbowym państwa UE, w którym zapłacono podatek. Proponuje się, aby przepisy ustawy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem niektórych, które weszłyby w życie w innych terminach. Na przykład od 1 stycznia 2011 r. obowiązywałyby nowe zasady ustalania miejsca opodatkowania dla usług związanych m.in. z kulturą, sztuką, sportem, nauką, edukacją i rozrywką.

(Źródło: KPRM/KW)