Zmiana przepisów ustawy o CBA wynika głównie z konieczności wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2009 r. Trybunał Konstytucyjny za niezgodną z konstytucją uznał definicję korupcji zawartą w ustawie o CBA. Dokonując oceny tej definicji TK stwierdził, że objęcie działalności w sektorze prywatnym pojęciem korupcji, bez zawężenia tego określenia, może naruszać korzystanie z wolności działalności gospodarczej w ujęciu art. 22 konstytucji. Unormowanie to nie spełnia też wymogów poprawnej legislacji dotyczącej precyzyjnego określenia granic pojęcia korupcji w odniesieniu do sektora prywatnego i przez to narusza art. 2 ustawy zasadniczej. Dlatego zdecydowano, że w ustawie o CBA nie będzie definicji korupcji i działalności godzącej w interes ekonomiczny państwa. Nie wpłynie to jednak na zakres zadań wykonywanych przez CBA.
W tej samej nowelizacji rząd proponuje
 też zapis, zgodnie z którym do przetwarzania wszelkich informacji, w tym danych osobowych przez CBA stosuje się bezpośrednio przepisy o ochronie danych osobowych oraz przepisy o ochronie informacji niejawnych. Przewidziano powoływanie przez szefa CBA pełnomocnika do kontrolowania wszelkich działań polegających na przetwarzaniu danych. Planowane przepisy regulują też kwestie uprawnień pełnomocnika oraz jego zwolnienia lub odwołania. Zwolnienie ze służby lub odwołanie pełnomocnika z pełnionej funkcji będzie wymagało zgody premiera. Oznacza, to że pełnomocnik będzie miał zapewnioną niezależność od szefa CBA, działającego jako administrator danych osobowych.
Projekt przewiduje również w
prowadzenie zmian dotyczących czynności oględzin. Polegają one na konieczności zawiadomienia osoby kontrolowanej, u której mają nastąpić oględziny, o ich celu oraz wezwania do okazania wskazanych przedmiotów. Ponadto zaproponowano inne przepisy, które mają przyczynić się do poprawy funkcjonowania CBA. Sprecyzowano, że szef CBA może podejmować współpracę ze służbami innych państw i organizacjami międzynarodowymi, jednak jej nawiązanie będzie wymagało uprzedniej zgody premiera.