Rząd zajmie się przepisami regulującymi procedury ostrożnościowe

Na posiedzeniu 27 listopada, rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która zmienia regulacje dotyczące procedur ostrożnościowych i sanacyjnych i stanowiących ich konsekwencje zmian w ustawie o podatku od towarów i usług.

Proponowane zmiany zakładają wprowadzenie regulacji dotyczących niestosowania w określonych sytuacjach ograniczeń wynikających z przekroczenia przez relację państwowego długu publicznego (PDP) do produktu krajowego brutto (PKB) progu 50 lub 55 proc.

Wynika to z dążenia do ograniczenia wpływu wahań kursów walut obcych oraz prefinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa następnego roku budżetowego na stosowanie ograniczeń zawartych w procedurach ostrożnościowo-sanacyjnych.. Projektowane regulacje nie prowadzą do zmiany metodologii obliczania kwoty PDP, a jedynie tworzą nowy miernik stanowiący punkt odniesienia dla uruchomienia tych ograniczeń.

Wdrożenie zmian przewidzianych w projekcie ustawy ma skutkować zwiększeniem przewidywalności polityki fiskalnej państwa poprzez wyeliminowanie ryzyka uruchomienia dotkliwych procedur mających wpływa zarówno na stronę dochodową (np. podwyższenie stawek VAT), jak i wydatkową (np. ograniczenie indeksacji ren i emerytur) sektora finansów publicznych, wymuszonego przejściowym osłabieniem złotego lub też prefinansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.

Projektowana ustawa powinna wejść w życie 1 stycznia 2013 r., tj. nowe przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do relacji PDP do PKB ogłoszonej za rok 2012.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 27 listopada 2012 r.

Data publikacji: 27 listopada 2012 r.