Rząd zdecyduje, czy pieniądze zgromadzone na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa będzie można wykorzystać do finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w związku z zarządzaniem długiem publicznym. Zdaniem resortu finansów, który przygotował projekt nowelizacji, wykorzystanie pieniędzy z rachunku rezerw wpłynie na obniżenie poziomu długu publicznego i kosztów jego obsługi.

Obecnie środki z rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa (pochodzące ze sprzedaży akcji i udziałów Skarbu Państwa) nie są na bieżąco wykorzystywane na ustawowe cele - m.in. wykonywanie zobowiązań i gwarancji z tytułu poręczeń udzielonych przez państwo. Zgodnie ze stanem na 1 czerwca 2013 r. na rachunku tym było 834,7 mln zł.

Rząd zajmie się też projektem zmiany uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku". Zmiany są konieczne dla zapewnienia finansowania inwestycji na lata 2014 i 2015, tak aby muzeum mogło podpisać umowę z generalnym wykonawcą budynku, który zostanie wyłoniony na początku IV kwartału 2013 r.

Ponadto konieczne będzie w trakcie prac nad przyszłoroczną ustawą budżetową zwiększenie środków na realizację programu o kwotę 38,5 mln zł na 2014 rok.

Kolejny punkt posiedzenia rządu to projekt zmiany uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "KULTURA+". Chodzi m.in. o przesunięcie planowanych a niezrealizowanych wydatków z 2013 roku na rok 2015 oraz zmianę udziału wydatków bieżących i majątkowych w priorytecie "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek".

Realizowany w latach 2011-2015 program składa się z dwóch priorytetów: "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek", w ramach którego wspierany jest remont, przebudowa, rozbudowa i budowa budynków bibliotek w małych gminach. Drugim priorytetem jest "Digitalizacja", który ma na celu poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego.

Ministrowie mają też zająć się projektem zmiany uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku". Zmian wynikają z konieczności zapewnienia finansowania tej inwestycji do 2017 roku.

Budowa muzeum nie przebiega zgodnie z planem w związku z tym, że konieczne są uzgodnienia dotyczące koncepcji kompleksu muzealnego oraz pojawiły się ograniczenia polegające na braku możliwości zatrudnienie pracowników do obsługi inwestycji. Dlatego muzeum nie wykorzystało środków na lata 2012 i 2013 w łącznej wysokości 16,1 mln zł. Również planowane wykorzystanie w 2014 roku będzie niższe od pierwotnie planowanego o kwotę 38,5 mln zł.

Muzeum będzie dokumentować rolę i miejsce Piłsudskiego w dziejach narodu i państwa polskiego, pokazywać jego koncepcje polityczne oraz wpływ zwycięstwa w 1920 r. na kształt Europy Środkowo-Wschodniej. Prezentowane w nim będą oryginale pamiątki związane z życiem osobistym i działalnością polityczną Piłsudskiego.

Rząd zajmie się ponadto założeniami do projektu noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Celem zmian jest umożliwienie wykonania przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego upoważnienia do ogłoszenia wskaźników zmian cen nieruchomości. Doprecyzowano m.in. przepis dotyczący okresu, jaki będzie obejmować wskaźnik zmian cen nieruchomości.

Ministrowie mają też przyjąć stanowisko wobec poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego oraz Kodeksu karnego wykonawczego. Projekt autorstwa Solidarnej Polski wprowadza możliwość orzeczenia środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie zamkniętym lub skierowania na leczenie ambulatoryjne, wobec sprawców poważnych przestępstw, którym upływa okres wykonania kary lub mogą skorzystać z instytucji warunkowego zwolnienia.

Obecny stan prawny, dopuszczający możliwość orzeczenia środka zabezpieczającego wyłącznie w wyroku skazującym, jest - według SP - dalece niewystarczający. Podstawową przesłanką - podkreśla SP - zastosowania środka zabezpieczającego jest konieczność zapobieżenia ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego związanego z jego chorobą psychiczną, zaburzeniami preferencji seksualnych, upośledzeniem umysłowym lub uzależnieniem od alkoholu lub innego środka odurzającego.

Projekt dotyczy sprawców skazanych na karę co najmniej 10 lat pozbawienia wolności, a więc tych, którzy dopuścili się czynów o wyjątkowo dużym stopniu szkodliwości społecznej.

Prace nad zmianami podjęto w kontekście terminów zakończenia wyroków 25 lat pozbawienia wolności odbywanych przez seryjnych zabójców, którzy byli skazani na kary śmierci, zamienione po 1989 r. na kary 25 lat więzienia. W polskim prawie karnym nie było wtedy kary dożywotniego więzienia, wprowadzonej dopiero w 1997 r. Kary orzeczone wobec pierwszych sprawców takich zbrodni za kilkanaście miesięcy mają dobiec końca.