Dokument szczegółowo wymienia wady i niedociągnięcia, piętnując chaotyczność i niespójność ze sobą poszczególnych przepisów. Aprobaty nie znalazło pominięcie szeregu zasadniczych dla prawa administracyjnego kwestii, w szczególności systemu źródeł prawa administracyjnego, czy podmiotowości publicznej osoby prawnej. Ponadto Rząd wytknął nieprecyzyjność w określaniu zakresu przedmiotowego i podmiotowego ustawy; kluczowe dla niej pojęcie sprawy z zakresu administracji publicznej w ogóle nie zostało zdefiniowane. Natomiast użyte sformułowanie „organy władzy publicznej” budzi zastrzeżenia z uwagi, iż to jako takie nie jest ono stosowane w terminologii prawa administracyjnego.
Przepisy ogólne prawa administracyjnego mają zapewnić jednolitość orzecznictwa administracyjnego i działań administracji publicznej. Ewentualna kodyfikacja prawa administracyjnego – w ocenie twórców – zwiększyłaby tylko trudności w wypracowaniu spójnych rozwiązań, dlatego też w jednym akcie normatywnym zebrane miałyby być jedynie zasad ogólnych prawa administracyjnego.

Na podstawie: bip.mswia.gov.pl

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad