Zaproponowano zmiany w kilku obszarach objętych ustawą z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zmiany te wynikają z doświadczeń zebranych w trakcie dotychczasowego procesu wdrażania i zarządzania PROW 2007–2013 oraz dostosowywania przepisów krajowych do zmieniających się regulacji unijnych.
Zgłoszone propozycje dotyczą działań wdrażanych w ramach tzw. podejścia Leader (chodzi o oddolne partnerskie podejście do rozwoju wsi) oraz instrumentów zapewniających skuteczne i prawidłowe zarządzanie PROW 2007-2013.
Nowe rozwiązania ustawowe zapewniają bardziej elastyczny podział środków w ramach PROW 2007-2013. Oznacza to, że na podstawie znowelizowanej ustawy minister rolnictwa będzie mógł w rozporządzeniu dokonać podziału środków programu na realizację tzw. nowych wyzwań, w tym również wsparcie dla inwestycji mających na celu przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń o charakterze siły wyższej. W efekcie te środki będą efektywniej wykorzystywane.
Zgodnie z przyjętymi zmianami w PROW 2007-2013, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, realizowane będą projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz infrastruktury dla szerokopasmowego internetu na obszarach wiejskich. W ramach tego działania wykonywane będą także inwestycje dotyczące budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowisk. Aktualnie na jego podstawie możliwa jest realizacja projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami lub energii odnawialnej.
Kolejna zmiana dotyczy działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Zmiana ta umożliwi realizację projektów dotyczących gospodarki wodnej, szczególnie z zakresu retencji wodnej. Modyfikacja działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” zapewni przekazanie środków na produkcję mleka.
Zaproponowano także zmiany w działaniu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Dzięki nim samorząd województwa będzie dokonywał wyboru lokalnych grup działania (LGD) do realizacji lokalnych strategii rozwoju (LSR), a także monitorował i oceniał ich realizację. Samorząd województwa będzie mógł kontrolować, czy realizacja strategii przebiega zgodnie z przepisami i procedurami w niej określonymi.
Zgodnie z nowymi przepisami, minister rolnictwa będzie mógł także określić w rozporządzeniu inne niż wymienione w przepisach unijnych kategorie siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności. Chodzi o sytuacje, w których nie będzie wymagany zwrot pomocy lub pomocy technicznej udzielanej w ramach PROW 2007-2013. Oznacza to bardziej elastyczne podejście do „siły wyższej”, a w efekcie szybsze dostosowywanie się do zmiennych warunków klimatycznych (np. powodzie, susze, nawałnice).