Dochody (przychody) z tytułu odsetek, w tym w szczególności z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania podlegają rozliczeniu zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Obowiązująca w tym zakresie zasada zaokrąglania do pełnego złotego, oznacza, że końcówki kwot mniejsze niż 50 groszy zaokrągla się w dół a równe lub wyższe niż 50 groszy zaokrągla się w górę.
Konstrukcja ta jest jednak nadużywana przez niektóre banki i instytucje finansowe oferujące lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek. Obecne rozwiązania powodują bowiem, że naliczenie skapitalizowanych odsetek w maksymalnej kwocie 2,49 zł nie rodzi obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Banki oferują przy tym możliwość dzielenia inwestowanych środków na wiele lokat, co powoduje, że bez względu na wielkość lokowanych środków nie są one opodatkowane.
W celu realizacji zasady równości podatników w odniesieniu do przychodów (dochodów) z odsetek, które z natury rzeczy w ujęciu dziennym są niewielkimi kwotami i "wymykają" się dotychczasowym zasadom zaokrąglania, proponuje się zaokrąglanie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku do pełnych groszy w górę. Zmiany zmierzające do wprowadzenia odrębnych zasad zaokrąglania przychodów (dochodów) uzyskiwanych z tytułu odsetek kapitałowych wymagają nowelizacji art. 63 Ordynacji podatkowej i art. 30a ustawy o PIT.
W art. 63 Ordynacji proponuje się wprowadzenie unormowania stanowiącego, że określonych w § 1 tego przepisu zasad zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe stanowią odmienne zasady zaokrąglania. Natomiast w ustawie o PIT wprowadzona ma zostać regulacja przewidująca, że dochody z tytułu odsetek kapitałowych i dyskont od papierów wartościowych oraz podatek z tego tytułu zaokrągla się do pełnych groszy w górę, co stanowić będzie przepis szczególny w stosunku do ogólnych zasad wynikających z Ordynacji podatkowej.
Rozwiązanie to będzie korzystne dla budżetu państwa. Szacuje się, że wpływy z podatku dochodowego od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach podatników powinny zwiększyć się w 2011 r. o ok. 100 mln zł, natomiast w latach następnych o ok. 380 mln zł rocznie.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 28 marca 2011 r.