Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, od 1 stycznia 2010 r. zaczął się proces likwidacji gospodarstw pomocniczych. W resorcie infrastruktury działa Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM), które - w imieniu ministra infrastruktury - wykonuje zadania związane m.in. z wydawaniem: licencji na międzynarodowy transport drogowy, zezwoleń na międzynarodowe linie, zezwoleń na zagraniczny przewóz osób i rzeczy, certyfikatów i świadectw dla kierowców. Zajmuje się także prowadzeniem rejestru przedsiębiorców i pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy.  

W założeniach przyjęto, że zadania BOTM przejmie państwowa jednostka budżetowa, czyli Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Pracownicy Biura od 1 stycznia 2011 r. staną się pracownikami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
Do najważniejszych zadań GITD w zakresie międzynarodowego transportu drogowego należeć będzie m.in.:
- udzielanie, zmiana lub cofnięcie licencji na przewozy,
- wytwarzanie i przekazywanie polskich zezwoleń oraz przyjmowanie i dystrybucja zezwoleń zagranicznych w transporcie rzeczy,
- wydawanie (bądź odmowa wydania), zmiana, cofanie i kontrolowanie świadectw kierowców oraz prowadzenie rejestru wydanych świadectw,
- prowadzenie rejestru pojazdów i przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne.

Opłaty za przejazd samochodu po drogach krajowych będzie wnoszona w GITD oraz w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego. Polskie organizacje zrzeszające przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym będą mogły pobierać opłaty dopiero po zawarciu porozumień z GITD. Wpływy uzyskane z: opłat w międzynarodowym transporcie drogowym, wydawania wielokrotnego zezwolenia przez Europejską Konferencję Ministrów Transportu oraz opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób na i przez Polskę pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu nie więcej niż 9 osób z kierowcą będą przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Do kompetencji ministra infrastruktury będzie należeć udzielanie, odmowa udzielania, zmiana lub cofnięcie zezwoleń zagranicznych na przewóz osób.