RPO wnioskuje o zmianę przepisów dot. opłat za czynności egzekucyjne

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Finansów o zmianę przepisów dotyczących ustalania wysokości opłaty manipulacyjnej oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Brak górnej granicy opłat powoduje, że tracą one swoją funkcję i stają się ukrytym podatkiem - twierdzi Rzecznik.

Przedmiotem zainteresowania Rzecznika jest zagadnienie kosztów egzekucji prowadzonej w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst. jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015), w szczególności kwestia ustalania wysokości opłaty manipulacyjnej oraz opłaty za czynności egzekucyjne.

W przypadku stosunkowej opłaty egzekucyjnej pobieranej za zajęcie nieruchomości ustawodawca zdecydował się określić górną kwotę tej opłaty, natomiast w pozostałych przypadkach nie istnieje górna granica pobierania opłaty egzekucyjnej. Zgodnie zaś z obowiązującą regulacją organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie czynności manipulacyjne związane ze stosowaniem środków egzekucyjnych, wynoszącą 1% kwoty egzekwowanych należności objętych każdym tytułem wykonawczym, nie mniej jednak niż 1 zł 40 gr. Brak górnej granicy wysokości opłat stosunkowych powoduje, że opłaty te w określonej sytuacji (wysoka kwota egzekwowanej należności) tracą swoją pierwotną, wyznaczoną przez ustawę funkcję i stają się kolejnym, tyle że ukrytym podatkiem.

W ocenie Rzecznika zastosowana przez ustawodawcę w wymienionych przepisach konstrukcja opłat egzekucyjnych oraz opłaty manipulacyjnej pozostaje w kolizji z wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadą zaufania jednostki do państwa i stanowionego przez nie prawa. Rzecznik zwrócił się do Ministra Finansów o zmianę przepisów w powyższym zakresie.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl, stan z dnia 5 października 2012 r.

Data publikacji: 5 października 2012 r.