Ustawą z 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw, od 31 sierpnia 2011 r. wprowadzono zmiany do art. 9 ust. 3 ustawy z 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania. Zostały też określono dodatkowe przypadki, po zaistnieniu których zaprzestaje się stosowania przewidzianych tą ustawą dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów przyznanych na cele mieszkaniowe.
Przyjęte rozwiązania miały przeciwdziałać ewentualnym nadużyciom. Zdecydowano, że bank kredytujący będzie zobowiązany do zaprzestania stosowania dopłat w przypadku gdy kredytobiorca uzyska w okresie korzystania z dopłat prawo własności innego lokalu lub zmieni sposób użytkowania lokalu na cele inne niż zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Zastrzeżenia Rzecznika budzi stosowanie tych ograniczeń wobec osób, które zawarły umowy kredytowe przed dniem wejścia w życie nowelizacji i brak w tym zakresie jasnych uregulowań w przepisach przejściowych.
Bezpośrednie stosowanie uregulowań zawartych w art. 9 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o finansowym wparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania w stosunku do już zawartych umów kredytowych nastąpiło z naruszeniem zasad wyinterpretowanych z art. 2 Konstytucji RP.
W tym przypadku mamy do czynienia - uważa rzecznik z mocą wsteczną działania prawa, naruszeniem zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz brakiem przepisów przejściowych i brakiem wystarczająco długiego okresu vacatio legis.
Rzecznik Praw Obywatelskich oczekuje od ministra transportu i budownictwa przedstawienia stanowiska w tej sprawie oraz ewentualne rozważenie możliwości podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do zmiany obowiązujących, wadliwych uregulowań prawnych.
Pełny tekst wystapienia rzecznika - czytaj>>>.

Źródło: RPO