RPO: biegli medycy niesprawiedliwie wynagradzani

Biegli sądowi otrzymują wynagrodzenie w wysokości zależnej od nakładu pracy. Wyjątkiem są specjaliści z zakresu medycyny, którzy niezależnie od czasu pracy i włożonego wysiłku mają górny limit honorarium. To narusza zasadę równości – twierdzi rzecznik praw obywatelskich.

W wystąpieniu do ministra sprawiedliwości prof. Irena Lipowicz pisze, że otrzymuje skargi na zasady wynagradzania biegłych sądowych, zwłaszcza z zakresu medycyny, wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym. W świetle przepisów tego rozporządzenia, podstawowym sposobem obliczania wynagrodzenia biegłego jest system oparty na stawkach godzinowych uwzględniających rzeczywisty nakład pracy biegłego, konieczny do sporządzenia opinii. Wyjątkiem jest wynagradzanie biegłych z zakresu medycyny, które bez względu na poświęcony czas na przygotowanie opinii, ma ustaloną nieprzekraczalną górną granicę. W ocenie samorządu zawodowego lekarzy, pisemne uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie SK 24/11 wskazuje na to, że model wynagradzania biegłych z zakresu medycyny, przyjęty w obowiązujących przepisach, narusza konstytucyjne standardy równości. Również zdaniem rzecznika konieczne jest wprowadzenie jasnych zasad wynagradzania biegłych sądowych. W związku z powyższym rzecznik praw obywatelskich zwraca się do ministra sprawiedliwości o przedstawienie stanowiska w sprawie i poinformowanie o stanie prac legislacyjnych mających na celu wydanie nowych przepisów wykonawczych regulujących omawianą kwestię.

Krzysztof Sobczak

Opublikowano: www.LEX.pl

Data publikacji: 8 marca 2013 r.