18 grudnia 2009 r. w Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, które dostosowują jej przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2009 r. Trybunał orzekł, że: "niedookreśloność wytycznych powoduje, że upoważnienie zawarte w kwestionowanych przepisach ma charakter na tyle ogólny, iż nie spełnia konstytucyjnych wymogów dotyczących stopnia szczegółowości wytycznych, jaki byłby wymagany ze względu na przedmiot regulacji w drodze aktu wykonawczego".

Wprowadzone do ustawy o VAT zmiany dostosowują delegację dla Ministra Finansów do wprowadzania zwolnień z obowiązku ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących poprzez zamieszczenie w nim wytycznych spełniających wymogi art. 92 ust. 1 Konstytucji. Do nowego brzmienia art. 111 ustawy o VAT przeniesiona została dotychczasowa delegacja zawarta w art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy przy jednoczesnym określeniu wytycznych, jakimi Minister Finansów musi kierować się przy wprowadzaniu zwolnień z tego obowiązku. Dodane wytyczne to:
- wielkość i proporcje sprzedaży zwolnionej od podatku w danej grupie podatników,
- stosowane przez podatników zasady dokumentowania obrotu,
- możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
- konieczność zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, przy uwzględnieniu korzyści wynikających z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz faktu zwrotu podatnikom przez budżet państwa części wydatków na zakup tych kas,
- konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego,
- konieczność zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku,
-konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem obrotu przez podatników.

Wejście w życie zmian z dniem 1 stycznia 2010 r. wynika z konieczności wydania na podstawie zmienionego już upoważnienia kolejnego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W przeciwnym razie od 1 stycznia 2010 r. wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązani byliby do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obecne rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510) obowiązuje bowiem jeszcze tylko do dnia 31 grudnia 2009 r. 9 grudnia 2009 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zgodny z nowym upoważnieniem.