Od 3 lipca 2016 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej (w tym w Polsce) obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Market Abuse Regulation), którego przepisy pozostają w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Obowiązujące rozporządzenie MAR miedzy innymi powierza określenie czym jest "informacja poufna" samym emitentom, zmienia zasady podawania tych informacji do wiadomości publicznej, a także drastycznie zaostrza kary na uchybienia w tym zakresie.

 
Wolters Kluwer wychodząc naprzeciw obowiązkom dotyczącym raportowania o powiązaniach rodzinnych i biznesowych wynikającym z powyższego rozporządzenia stworzył program MAR Raport. To jedyne na polskim rynku narzędzie służące do identyfikacji powiązań biznesowych managerów pełniących funkcje zarządcze w spółkach giełdowych oraz osób powiązanych z nimi rodzinnie na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika oraz bazy danych Wolters Kluwer.
Aby zapoznać się z produktem oraz bezpłatnie wypróbować produkt zapraszamy na stronę http://www.produkty.wolterskluwer.pl/mar-raport>>

Czytaj także: MAR - nowe obowiązki informacyjne wyzwaniem dla menedżerów spółek>>