W przyjętych przez rząd założeniach do projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii chodzi o stworzenie instrumentów prawnych, które umożliwią sprawniejsze ściganie handlarzy narkotyków i pozwolą kierować na terapię osoby uzależnione.

W związku z tym, w projekcie, zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, powinien znaleźć się przepis dający prokuratorowi i sądowi możliwość zaniechania ścigania, w pewnych sytuacjach, osób posiadających nieznaczne ilości środków odurzających przeznaczonych na własny użytek, jeżeli pomogą organom ścigania w schwytaniu handlarzy narkotyków. Należy też rozważyć wprowadzenie przepisu, który nałoży na prokuratora i sąd obowiązek zbierania informacji na temat używania przez podejrzanego (oskarżonego) środków odurzających lub substancji psychotropowych. Będzie to dotyczyć sytuacji, w której istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba taka jest użytkownikiem takich środków. Chodzi o to, aby wobec konsumentów narkotyków efektywniej stosować zasadę „leczyć zamiast karać”. Dlatego też zaproponowano zmiany, które umożliwią szersze wykorzystywanie instytucji zawieszenia postępowania, aby podejrzanego (oskarżonego) kierować na leczenie. Obecnie zawieszenie postępowania stosowane jest bardzo rzadko. W założeniach przewidziano także wprowadzenie do ustawy przepisu, który regulowałby kwestię udzielenia przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności wobec osób uzależnionych skazanych za przestępstwa popełnione w związku z uzależnieniem. Chodzi o to, aby takim osobom, w niektórych sytuacjach, umożliwić leczenie poza zakładem karnym.

Założono też dopuszczenie do zdobycia uprawnień specjalistów terapii uzależnień osób, których wykształcenie umożliwi pełne przyswojenie niezbędnych wiadomości z tej dziedziny. Chodzi o osoby, które m.in. uzyskały tytuł magistra filozofii, pedagogiki specjalnej, polityki społecznej. Należy również zaproponować zmiany polegające na nałożeniu na zakłady opieki zdrowotnej, prowadzące leczenie lub rehabilitację osób używających narkotyków, obowiązku współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, pełniącym funkcję punktu kontaktowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, jeśli chodzi o gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących osób zgłaszających się na leczenie z powodu uzależnienia, z uwzględnieniem ochrony ich prywatności.