Jak informuje resort gospodarki, zgodnie z analizą Departamentu Energetyki, konieczne są zmiany w ustawie Prawo energetyczne. Obowiązujący dokument nie uwzględnia założeń nowych dyrektyw UE tzw. trzeciego pakietu liberalizacyjnego. Implemntacja wymogów unijnych wymaga uporządkowania istniejących przepisów, w tym m.in. wyłączenia z ustawy Prawo energetyczne zagadnień dot. gazu i odnawialnych źródeł energii, które zostaną uregulowane oddzielnymi przepisami.
Z kolei opracowanie projektu zmiany ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw podyktowane zostało koniecznością implementacji przepisów dyrektywy 2009/30/WE. Przepisy unijne wprowadzają nowe wymogi jakościowe dla paliw wykorzystywanych w transporcie, a także ustanawiają obowiązek monitorowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych z tych paliw. Dyrektywa określa wielkości celów redukcyjnych oraz wskazuje sposoby ich realizacji, m. in. poprzez stosowanie biopaliw i biokomponentów.
MG planuje także wprowadzić w życie ustawę o korytarzach przesyłowych, która ma usprawnić rozbudowę sieci, poprzez ułatwienia w pozyskiwaniu gruntów pod inwestycje (służebność przesyłu). Dokument będzie ponadto regulował kwestie wysokości odszkodowań wypłacanych przez przedsiębiorstwa przesyłowe za ustanowienie tej służebności. Aby nowa ustawa mogła wejść w życie, konieczne są również zmiany w Kodeksie cywilnym.
Zdaniem Departamentu Energetyki aktualizacji wymaga również ustawa o podatku akcyzowym (w zakresie akcyzy na energię elektryczną). Uzasadnieniem dla nowego projektu jest pogarszająca się sytuacja konkurencyjna przedsiębiorstw energochłonnych. Zaproponowane zmiany spowodują m.in. obniżenie stawki akcyzy na energię elektryczną dla tych przedsiębiorstw.