Ratyfikacja umowy z Rosją o małym ruchu granicznym

W piątek, 4 maja 2012 r. Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji Umowy między Polską a Rosją o zasadach małego ruchu granicznego. Umowa ma przyczynić się do ożywienia, głównie w branży handlowej i usługowej, w tym w hotelarstwie i w turystyce.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. ma stworzyć możliwość złagodzenia barier, które stanowi granica Schengen poprzez wprowadzenie ułatwień w przekraczaniu granicy polsko-rosyjskiej przez mieszkańców strefy przygranicznej, ma przyczynić się do ożywienia społecznego, kulturalnego oraz gospodarczego, szczególnie po stronie polskiej, głównie w branży handlowej i usługowej, w tym w hotelarstwie i w turystyce. Umowa określa zasady małego ruchu granicznego między Polską a Rosją: warunki przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego, zasady i czas pobytu w strefie przygranicznej, tryb i warunki wydawania zezwoleń na przekraczanie granicy, wysokość opłat za wydanie zezwolenia, sankcje stosowane wobec osób naruszających zasady małego ruchu granicznego. Umowa umożliwi wielokrotne przekraczanie granicy polsko-rosyjskiej przez mieszkańców stref przygranicznych obu państw. Obejmie po stronie Polski w województwie pomorskim: Gdynię, Gdańsk, Sopot oraz powiaty pucki, gdański, nowodworski i malborski, a w województwie warmińsko-mazurskim: Elbląg i powiaty elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki i Olsztyn, jak również powiaty: olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski i olecki. Po stronie rosyjskiej strefą przygraniczną będzie cały obwód kaliningradzki.

Podpisana przez Prezydenta ustawa wyraża zgodę Parlamentu na dokonanie ratyfikacji tej umowy w trybie art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji. Ratyfikacja odbywa się za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie z uwagi na fakt, iż dotyczy ona zasad i warunków wjazdu na terytorium Polski, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Polski, trybu postępowania oraz organów właściwych w sprawach dotyczących małego ruchu granicznego, czyli spraw określonych w akcie normatywnym o randze ustawy, tj. w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694).

Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WKP

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 8 maja 2012 r.

Data publikacji: 8 maja 2012 r.